Nyereményjáték 2022. március – játékszabályzat

Együtt az Autistákért Alapítvány Üzenőfali nyereményjáték Játékszabályzat

 1. A nyereményjáték szervezője 
  1. Az Együtt az Autistákért Alapítvány Facebook és Instagram üzenőfali nyereményjáték (a továbbiakban: “Játék”) szervezője az Együtt az Autistákért Alapítvány (székhelye: 1027 Budapest, Margit krt. 12. 2/12.; nyilvántartási szám: 13-01-0003784; adószáma: 18745964-1-13; a továbbiakban: „Szervező”).
  2.  A Játékot a Szervező a https://www.facebook.com/egyuttazautistakertalapitvany Facebook oldalon és a https://www.instagram.com/egyuttazautistakertalapitvany/ Instagram oldalon hirdeti meg.
   A Játék részletei, valamint a jelen Játékszabályzat a Játék időtartama alatt az Együtt az Autistákért Alapítvány weboldalán (https://egyuttazautistakert.hu) érhető el.
 1. A Játékban résztvevő személyek
  1. A Játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”).
  2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező és a Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
 1. A Játék időtartama
  1. A Játék 2022. március 25-től 2022. március 31-ig tart.
 1. A Játék menete
  1. Szervező -2022. április 1-én meghirdeti az Együtt az Autistákért Alapítvány „Üzenőfali nyereményjáték” elnevezésű Játékot az Együtt az Autistákért Alapítvány hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/egyuttazautistakertalapitvany) és Instagram oldalán (https://www.instagram.com/egyuttazautistakertalapitvany/) (a továbbiakban: “Facebook és Instagram oldal”). A Játék 2022. március 31-ig tart.
  2. A Játékosoknak a Játékot meghirdető posztok alatti hozzászólásban kell elküldeniük a posztban leírtaknak megfelelő választ.
  3. A Játékban való részvétellel Játékosok automatikusan és kifejezetten elfogadják jelen Játékszabályzatot.
  4. Egy Játékos részt vehet a Facebook és az Instagram oldalán közétett nyereményjátékban is.
  5. Egy Játékos a poszt alatti hozzászólás formájában összességében egyszer válaszolhat a posztban feltett kérdésre.
  6. A Játék során összesen 4 (négy) darab nyeremény kerül kisorsolásra. 2 nyeremény kerül kisorsolásra a Facebook oldal Játékosai között és ugyanúgy 2 nyeremény kerül kisorsolásra az Instagram oldal Játékosai között.

A sorsolás elektronikus úton, a véletlenszerűség elvének eleget tévő számítógépes sorsoló program igénybevételével történik a Játék teljes időtartama alatt beérkezett valamennyi helyes választ adó Játékos között, kivéve azon Játékost, aki a Játékból a jelen játékszabályzat alapján kizárásra kerül. A sorsolásra a Szervező telephelyén (1027 Budapest, Margit krt. 12. 2/12.) kerül sor. A sorsolás nem nyilvános.

 1. A Szervező felületenként 4 (négy) nyertest és 6 (hat) tartaléknyertest sorsol ki. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre az 5. pontban foglaltak szerint, amennyiben a Nyertes vagy az előtte álló tartaléknyertes posztra adott válasza bármely okból érvénytelen vagy a Nyertes vagy az előtte álló tartaléknyertes a Játékból egyéb okból kizárásra kerül. Amennyiben a nyertesnek és a nyeremény tartaléknyertesei közül egy tartaléknyertesnek sem lehetséges a nyeremény kiadása, a Nyereményt a Szervező másnak nem ajánlja fel.
 2. A Játék során kisorsolásra kerülő nyeremény hat darab Együtt az Autistákért Alapítvány egyedi kulacs (a továbbiakban: „Nyeremény”). Az ajándékcsomag tartalma: egy darab kék vagy fehér színű egyedi Együtt az Autistákért Alapítvány kulacs.
 3. A sorsolás 2022 április 1-én történik. A sorsolás nem nyilvános. A Facebook oldalon történő nyereményjáték sorsolás eredményének kihirdetése a https://www.facebook.com/egyuttazautistakertalapitvany oldalon történik a poszt alatti komment formájában a Nyertes Játékossal történő egyeztetést követően. Az Instagram oldalon történő nyereményjáték sorsolás eredményének kihirdetése a https://www.instagram.com/egyuttazautistakertalapitvany/ oldalon történik a poszt alatti komment és Instagram story kihirdetése formájában a Nyertes Játékossal történő egyeztetést követően.
 4. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább.
 1. A Nyeremény átadása
  1. A Szervező a Nyertest a sorsolást követően, legkésőbb másnap értesíti a Facebookon és/vagy Instagramon keresztül privát üzenetben (a továbbiakban: „Értesítés”). A Játékos a Játékban való részvételével kifejezetten elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Játékos nyertessége esetén a Facebookon és/vagy Instagramon keresztül a jelen pontban foglaltak szerint értesítse őt. Szervező nem vállal felelősséget azért, ha az adott Játékos adatvédelmi beállításai kizárják, hogy ismeretlen személyek Játékossal kapcsolatba lépjenek privát üzenetben, és szervező ezért nem tudja Játékost értesíteni.
  2. A nyertes Játékos köteles az Értesítés elküldését követő 3 (három) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést.
  3. Az Értesítés visszaigazolását követően a Szervező egyeztetést kezdeményez a nyertes Játékossal a Nyeremény átvételének feltételeiről (időpontjáról, helyszínéről stb.).
  4. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre az 5.2. pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest értesíteni, részére a Nyereményt átadni.
  5. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem biztosít.
  6. A Szervező kizárja a Játékból azt a Játékost, amely Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert személyes adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt valamennyi feltételnek.
  7. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
  8. A Nyerteseket semmilyen adó és kiszállítási költség nem terheli.
 2. A Játékból történő kizárás kritériumai
  1. A Szervező által indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, akikre igaz az alább meghatározott feltétek bármelyike:
 • bármilyen fórumon (offline vagy online), vagy a Játékkal kapcsolatos üzenőfali posztban a Szervező jó hírnevét, üzleti érdekeit, vagy
 • bármely más Játékos emberi méltóságát, jogát vagy jogos érdekét sértő megjegyzést tesz,
 • sportszerűtlen, etikátlan módszerekkel vesz részt a Játékban,
 • obszcén, trágár tartalommal vagy bármely okból kifogásolható (így különösen mások személyéhez fűződő vagy szerzői jogait sértő, pornográf, vulgáris vagy a jó erkölcsöt sértő tartalmú stb.)
 1. A Játékból kizárásra került Játékos nem jogosult a sorolásban való részvételre.
 2. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatnak nem megfelelő hozzászólást minden előzetes értesítés nélkül – akár előzetesen, akár utólagosan – a Játékból kizárja, amellyel a részvétel érvénytelenné válik.
  A Játékos a részvétellel kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a jelen Játékszabályzatot, így az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.
  Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatban foglaltakat megszegi, vagy annak nem felel meg a Játékból a Szervező kizárhatja és esetleges nyertesség esetén nem köteles a Nyereményt számára átadni. A Szervező ebben az esetben minden ebből eredő vagy ezzel kapcsolatos kárának megtérítését követelheti a Játékostól.
 1. Adatkezelés, adatvédelem
  1. A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:
   1.  Szervező, mint adatkezelő és adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat (teljes név, telefonszám, e-mail cím, szállítási cím [irányítószám, város, utca, házszám]) a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt a Játékban való részvétel, kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelje, illetve feldolgozza.
   2. A Játékosnak a Játékban való részvétele során külön erre a célra megadott előzetes hozzájárulása alapján, nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
   3. Részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.
    Az adatok kezelője és feldolgozója: Együtt az Autistákért Alapítvány (székhelye: 2120 Dunakeszi, Hársfa utca 32).
  2. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.
  3. Az adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.
  4. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.
  5. Az adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését az [email protected] e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás, továbbá a kezelt adatok korlátozásának joga is. A Játékos a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve bírósághoz fordulni. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járnak el.
 1. Felelősség
  1. A Szervező kizárja a felelősségét a Játékban való részvételhez szükséges Facebook és/vagy Instagram oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az oldal nem vagy korlátozottan használható.
  2. A Facebook és/vagy Instagram játékszervezést befolyásoló, a Játék lebonyolítását esetlegesen akadályozó döntései a Játék időtartama során vis majornak minősülnek, melyekre a Szervezőnek nincsen ráhatása. A Szervező kizárja az ezzel, valamint a tőle független, előre nem látható egyéb események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt bekövetkezett károkért, amelyek számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, ha a Nyeremény átadása a Szervezőnek nem felróható okból hiúsul meg, vagy a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor. A Szervező kizár továbbá minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért, amely a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekként, kárként, veszteségként jelentkezik.
  3. A Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
 1. Egyéb
  1. A Játékban való részvétel a jelen Játékszabályzat automatikus és kifejezett elfogadását jelenti. A Játékosok a Játékkal, a Játékszabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadják el irányadónak. A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabályzat egyoldalú, azonnali módosítására, illetve kiegészítésére vonatkozóan.
  2. Abban az esetben, ha a Játék megszüntetésre, illetve a Játékszabályzat módosításra kerül a Szervező által, a Szervező törekszik arra, hogy ennek tényét előzetesen nyilvánosságra hozza a https://www.facebook.com/egyuttazautistakertalapitvany és az alapítvány Facebook és Instagram  oldalakon a Játék meghirdetésével azonos nyilvánosság biztosításával.
   Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Facebook oldalt, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. sql támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben ilyen külső támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.
  3. Jelen Játékszabályra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.
  4. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook vagy Instagram által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz sem az Instagramhoz. Az adatszolgáltatás kizárólag a Szervező részére történik.
  5. Bármilyen a jelen játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.
   A jelen Játékszabályzat a Játék ideje alatt folyamatosan elérhető a  https://www.facebook.com/egyuttazautistakertalapitvany oldalon található.
  6. A Játékot a Szervező bármikor, külön értesítés és indoklás nélkül leállíthatja, illetve módosíthatja.

Megérteni. Elfogadni. Feliratkozni.

Szeretnénk megosztani Veled, ha épp valami fontos ügyön dolgozunk. Segíted munkánkat, ha feliratkozol e-mail értesítőnkre!

*