Adatvédelmi Tájékoztató

A Tájékoztató célja

A jelen Adatvédelmi tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy rögzítse az Együtt az Autistákért Alapítvány (továbbiakban Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket.

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett http://www.egyuttazautistakert.hu weboldal (továbbiakban: Weboldal) működése során a Weboldalra látogatók, azon keresztül hírlevélre feliratkozók, elektronikus levelet küldők vagy adományozók (a továbbiakban együttesen Érintett) személyes adatait kezeli.

Az Adatkezelő adatai

Név: Együtt az Autistákért Alapítvány

székhely: 1027 Budapest, Margit krt. 12. 2/12.

Email: [email protected]

Telefon: +36307372423

Az Érintettek

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalra látogatók, azon keresztül hírlevélre feliratkozók, adományozók, vagy elektronikus levelet küldők köre.

A kezelt adatok

A hírlevélre való feliratkozás, online adományozás, vagy elektronikus levélküldés során az Érintett köteles megadni a következő személyes adatokat: név, email cím, továbbá online adományozás céljából az ehhez szükséges adatok magánszemély esetében név, e-mail cím, cég esetében: cégnév, adószám, székhely, kapcsolattartó neve, és e-mail címe.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azokat megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címmel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet megadta.

A rendszer működése során a következő technikai adatok automatikusan rögzítésre kerülnek: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

A Weboldal egy vagy több cookie-t használ, melyekben kizárólag az oldal meglátogatásának és elhagyásának ténye és ideje tárolódik. A cookie-k használatát az Érintett letilthatja.

Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Az Adatkezelő az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az adományozás lebonyolítása, vagy megkeresés megválaszolása, illetve ha az Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés érdekében kezeli.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Érintett jogainak védelme.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik  – kizárólag az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az Adatkezelő, az Adatfeldolgozó az Érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Hírlevél

A regisztráció során az Érintett által megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot tartalmazó leveleket (hírlevél) az Adatkezelő csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Az Adatkezelő a hírlevél küldése során az Érintett által megadott adatokat kezeli. Hírlevél esetében az Adatkezelő mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik. Leiratkozás esetén a Adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulását visszavonhatja.

Az adatkezelés időtartama

A Weboldal használata során megadott személyes adatok kezelése azok önkéntes megadásával kezdődik, és az általános elévülési idő (5 év) lejártáig vagy az adat Érintett kérelmére történő törléséig tart. Az adatok Érintett kérése alapján történő Adatkezelő általi törlésére bármikor lehetőség van.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről való leiratkozásig tart.

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni.

Az alapvető informatikai rendszer, a weboldal üzemeltetése, valamint az adományozáshoz igénybe vett online fizetési szolgáltatás üzemeltetése körében, mint az adattovábbítás jogalapja, az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe.

Az adatfeldolgozók megnevezése:

  1. online adományozás esetében: Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5., telefon: +36 1 464 7099)
  • hírlevél esetében: Timár André EV. (székhely:7635 Pécs Lepke d. 4/A TT 3/A, e-mail: [email protected], telefon: +36304098960)
  • weboldal üzemeltetés kapcsán: Timár André EV. (székhely:7635 Pécs Lepke d. 4/A TT 3/A, e-mail: [email protected], telefon: +36304098960)
  • könyvelés kapcsán: Varga Molnár Mónika (székhely: 1042 Budapest, Árpád út 51-53. A. épület 4. emelet, e-mail: [email protected] , telefon: +36303718300)

Az Adatfeldolgozók az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzik, a személyes adatok megismerésére nem jogosultak.

Az Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Adatkezelő munkatársához fordulhat a fentiekben megadott elérhetőségeken keresztül.

Az Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül írásban megadni a kért tájékoztatást.

Az Érintett kérheti továbbá, adatainak törlését a fent említett elérhetőségek egyikén. A törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Adatkezelő az Érintett törlés iránti kérelmét nem teljesíti, akkor a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Az adatok biztonsága érdekében tett intézkedések

Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Budapest, 2020. 04. 27.

Megérteni. Elfogadni. Feliratkozni.

Szeretnénk megosztani Veled, ha épp valami fontos ügyön dolgozunk. Segíted munkánkat, ha feliratkozol e-mail értesítőnkre!

*